Grip-Engineering

 

info@grip.de

G03 Shear Grips

Back

 

Description: tn_THS396_UNE-7-246-74_shear_platen_jpg

Shear testing of bolts

 

THS396-Am70+SP60-E20

 

+ pins + 1 distance platen

conforms to UNE-7-246-74

 

Description: Description: pdf_icon.gifTHS396 Datasheet.pdf

Description: Description: pdf_icon.gifTHS396 Datenblatt.pdf

 

Description: Description: tn_THS396-N4  shear 16.4.2014 025-.jpg

THS396-QSP38-N4-3.3

Description: Description: tn_THS396-318.jpg

THS396-Af318 -SQR20.1-E6

 

Shear testing grip

Description: Description: tn_THS396-04 10.3 -2-.jpg

THS396-QSP20

Description: Description: THS396-191-25x6-xa-2013-10-03-.jpg

THS396-Af6030+SP60-E20

 

Shear platens for bolts

 

Einfache Schervorrichtung

Description: Description: tn_THS396-Af159-E3-xa-2013-04-23  Schwervorrichtung-.jpg

THS396-Af159+SP20-E3

THS396-W40

 

shear fixture for bolts

 

Schervorrichtung für Bolzen

 

THS396-W40

 

shear fixture for bolts

 

Schervorrichtung für Bolzen

 

info@grip.de

 

TT 04 July 2019

TOP