Grip-Engineering

info@grip.de

TH238-Bars

Back

 

tn_TH238-B200  2020-09-03

TH238-B200-Af150 

Lower bar 200 mm long

Adapter 15.9 5/8”

Aluminium or steel

Balken unten, 200 mm lang

Anschlußbohrung 15.9mm
Aluminium or Stahl

tn_TH238-B300  2020-09-03

TH238-B300-Af150

Lower bar 300 mm long

Balken 300 mm lang

tn_TH238-B430  2020-09-03

TH238-B430-Af159

Lower bar 430 mm long

Balken 430 mm lang

info@grip.de

 

MT 05 Oct 2020

TOP