Grip-Engineering

 

info@grip.de

G03 Shear Grips

Back

 

tn_THS396-SP60-Am70 + THS396-SP60-E20   Schnittplatten 60mm breit UNE-7-246-74 shear 2015-edited

 

THS396-SP60-Am70+THS396-SP60-E20 

Shear testing of bolts

+ pins + 1 distance platen

conforms to QVA-Z10-37-04

Description: Description: pdf_icon.gif THS396 Datasheet.pdf
Description: Description: pdf_icon.gif THS396 Datenblatt.pdf

Description: Description: THS396-191-25x6-xa-2013-10-03-.jpg

THS396-Af6030+SP60-E20

 

Shear platens for bolts

 

Einfache Schervorrichtung

Description: Description: tn_THS396-Af159-E3-xa-2013-04-23  Schwervorrichtung-.jpg

THS396-Af159+SP20-E3

tn_THS396-SP40-Am35+THS396-SP40-E6 shear jig hole 6mm adapter male 35!13  shearplaten width 40mm -2

THS396-SP40-Am35+THS396-SP40-E6

Shear fixture for bolts

 

Schervorrichtung für Bolzen

tn_THS396-SP40-Am35+THS396-SP40-E6 shear jig hole 6mm adapter male 35!13  shearplaten width 40mm

THS396-SP40-Am35+THS396-SP40-E6

Description: Description: tn_THS396-N4  shear 16.4.2014 025-.jpg

THS396-QSP38-N4-3.3

Description: Description: tn_THS396-318.jpg

THS396-Af318 -SQR20.1-E6

 

Shear testing grip

Description: Description: tn_THS396-04 10.3 -2-.jpg

THS396-QSP20

info@grip.de

 

LX 03 Mar 2022

TOP