Grip-Engineering

 

info@grip.de

THS323

 

Back

 

THS323

 

Strength test fixtures for zippers to ASTM-D2061

 

Reißverschlüß-Prüfvorrichtungen gemäß ASTM-D2061

 

more


THS323-20

 

Special fixture to test zippers according to DIN3419-1

Prüfvorrichtung zum Testen von Reißverschlüssen gemäß DIN3419-1

 

more

info@grip.de

 

TT 22 Feb 2020

TOP