Grip-Engineering

 

info@grip.de

G11 Rope grips

 

Back

THS13 bollard

pneumatic grips 200 N, 2 kN, 5 kN, 10 kN

Seilspannzeuge pneumatisch 200N, 2kN, 5kN

Jaws for THS13

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: pdf_icon.gifTHS13 Datasheet.pdf

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: pdf_icon.gifTHS13 Datenblatt.pdf

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: THS13k..jpg

THS13k

 

Small 200 N pneumatic bollard grip

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: THS13k......jpg

THS13k

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: THS13k+TH205-PK23..jpg

THS13k+TH205-PK23

 

with additional adapter for 1/8 pneumatic connection

THS13m

 

2 KN pneumatic bollard grip

Description: Description: Description: Description: Description: Description: tn_THS13-m

THS13m

Description: Description: Description: Description: Description: Description: tn_THS13m-ss  V2a guide-

THS13m+SSB with stainless bollard, stronger version

Description: Description: Description: Description: Description: Description: tn_THS13m-ssb-Ko50-Af159 THS13m-xe-2016-03-18-

THS13m+SSB with stainless bollard, stronger version

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: THS13g.jpg

THS13g-5

 

5 kN pneumatic bollard grip, with alu bollards

Description: Description: Description: Description: Description: Description: tn_THS13g-ER2.jpg

THS13g-10

 

10 kN pneumatic bollard grip, with stainless steel bollard

Description: Description: Description: Description: Description: Description: tn_THS13g-ER3-SS stainless stee guide with Radius R3-.jpg

THS13g

 

stainless steel bollard

info@grip.de

 

TT 20 Dec 2019

TOP