Grip-Engineering

 

info@grip.de

 

 

                                                      Back

 

TH175-10 

 

Pneumatic wedge grip 10 kN

 

Pneumatischer Keilspannkopf 10 kN

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: pdf_icon.gif TH175 Datasheet.pdf
Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: pdf_icon.gif TH175 Datenblatt.pdf

more

TH175-20

 

Pneumatic wedge grip 20 kN

 

Pneumatischer Keilspannkopf 20 kN

 

Jaws

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: TH175-50.6.2015-014.jpg

TH175-50

 

Pneumatic wedge grip 50 kN

 

Pneumatischer Keilspannkopf 50 kN

 

more

TH175-100

 

Pneumatic wedge grip 100 kN

 

Pneumatischer Keilspannkopf 100 kN

 

more

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: TH175-300-Af70-xa-2015-06-30-.jpg

TH175-300-Af70

 

Pneumatic wedge grip 300 kN

 

Pneumatischer Keilspannkopf 300 kN

 

 

tn_THS1485-30-KS-L200-G25x6.3-xa   fluidaircup   cryogenic

TH175-10+THS1485-30-KS-L200-G25x6

Cryogenic tests with fluid Nitrogen


Tiefkaltversuche mit flüssigem Stickstoff

 

more

info@grip.de

 

LX 11 Sep 2023

 

TOP